Categories
Català Drets digitals

La promoció, protecció i exercici dels drets humans a Internet

Traducció del text del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (CC-BY-3.0)

El Consell de Drets Humans de l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la seva sessió 32a, del 30 de juny de 2016 (A/HRC/32/L.20):

1. Afirma que els mateixos drets que les persones tenen al món físic, també s’han de protegir en el món digital, en particular la llibertat d’expressió, que és aplicable independentment de les fronteres i a través de qualsevol mitjà de comunicació, d’acord amb els articles 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics;

2. Reconeix la naturalesa global i oberta d’Internet com a força impulsora per accelerar el progrés cap al desenvolupament en les seves formes diverses, incloent-hi l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible;

3. Insta tots els estats a promoure i facilitar la cooperació internacional dirigida al desenvolupament de mitjans de comunicació i equipaments i tecnologies de la informació i la comunicació a tots els països;

4. Afirma que l’educació de qualitat juga un rol decisiu en el desenvolupament, i per tant, insta tots els estats a promoure l’alfabetització digital i a facilitar l’accés a la informació a Internet, la qual pot ser una eina important a l’hora de promoure el dret a l’educació;

5. Manifesta també la importància de proporcionar i ampliar l’accés a Internet des d’una aproximació integral basada en els drets humans, i demana a tots els estats que facin esforços per superar les diverses formes de fractura digital;

6. Insta tots els estats a superar la fractura digital de gènere i a potenciar l’ús de tecnologies facilitadores, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per promoure l’apoderament de totes les dones i les nenes;

7. Encoratja tots els estats a prendre les mesures necessàries per promoure, amb la participació de persones amb discapacitat, el disseny, desenvolupament, producció i distribució de tecnologies i sistemes d’informació i comunicació accessibles per a aquestes persones, incloent-hi tecnologies de suport.

8. Crida tots els estats a abordar els problemes de seguretat a Internet d’acord amb les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans, garantint la protecció de la llibertat d’expressió, la llibertat d’associació, la privacitat i altres drets humans del món digital, a través d’institucions democràtiques nacionals transparents, basades en l’estat de dret, d’una manera que es garanteixi la llibertat i la seguretat a Internet per tal que pugui continuar sent una força vibrant que generi un desenvolupament econòmic, social i cultural;

9. Condemna de forma inequívoca totes les violacions i abusos dels drets humans, com ara la tortura, les execucions extrajudicials, les desaparicions forçades i les detencions arbitràries, les expulsions, la intimidació i l’assetjament, a més de la violència de gènere, comeses contra les persones per exercir els seus drets humans i llibertats fonamentals a Internet, i crida a tots els estats a garantir la rendició de comptes en aquest sentit;

10. Condemna de forma inequívoca que es prenguin mesures per prevenir o interrompre intencionadament l’accés a la informació o la seva difusió en línia violant la legislació internacional sobre drets humans i demana a tots els estats que se n’abstinguin i deixin d’adoptar aquestes mesures;

11. Destaca la importància de combatre la la incitació a l’odi, la discriminació o la violència a Internet, tot promovent la tolerància i el diàleg;

12. Crida tots els estats a considerar la formulació i adopció de polítiques públiques nacionals sobre Internet -per mitjà de processos transparents i inclusius amb totes les parts interessades- que tinguin com a objectiu central garantir-ne l’accés universal i els drets humans;

13. Demana a l’Alt Comissionat que prepari un informe sobre vies per superar la fractura digital de gènere des d’una perspectiva de drets humans, tenint en compte l’assessorament dels estats, els procediments especials del Consell de Drets Humans, organitzacions internacionals, institucions nacionals de drets humans, la societat civil, la indústria, la comunitat de tècnics i acadèmics i altres actors interessats, i que el presenti al Consell de Drets Humans en el seu 35è període de sessions;

14. Encoratja els experts que executen els procediments especials del Consell de Drets Humans a tenir en compte en els seus mandats aquestes qüestions sempre que correspongui.

15. Decideix continuar reflexionant sobre la promoció, protecció i exercici dels drets humans -incloent-hi el dret a la llibertat d’expressió- tant a Internet com en d’altres tecnologies de la informació i la comunicació, i també seguir estudiant com Internet pot ser una eina important per fomentar la participació ciutadana, per al desenvolupament a cada comunitat i per exercir els drets humans, d’acord amb el seu programa de treball.