Categories
Català Educació Viquipèdia

Eduwiki

Quan els estudiants editen la Viquipèdia en el marc d’un projecte educatiu milloren el seu aprenentatge significatiu, col·laboren en una obra molt consultada, consultant i referenciant diverses fonts i entenent que el coneixement no és monolític ni únic.
La Viquipèdia és una enciclopèdia elaborada col·laborativament per alguns dels seus propis lectors. Molta gent millora constantment els articles, realitzant-hi milers de canvis que s’enregistren íntegrament en els historials de cada veu i que es poden veure a la pàgina de canvis recents. Tots els articles sempre són millorables: corregint faltes d’ortografia o de gramàtica, millorant la redacció, ampliant el contingut i millorant les referències bibliogràfiques. L’objectiu és incorporar els estudiants en aquest procés, fent que millorin veus relacionades amb el currículum de l’assignatura.

Beneficis: Què pot aportar la Viquipèdia?

Als alumnes

Editant la Viquipèdia en grup
 1. Motivació: pot compartir el que s’ha après a l’assignatura en el 5è lloc web més visitat del món. La seva feina no es queda a un calaix, no la mira només el professor: serveix per a tothom.
 2. Aprenentatge significatiu: El redactat del text ha de ser propi. La Viquipèdia no permet copiar literalment d’altres fonts. Per tant es produeix un autèntic aprenentatge, lluny del memorisme que s’oblida en acabar un examen. Els hipervincles ajuden a connectar conceptes i s’entén el sentit d’allò que s’aporta, ja que pot ser consultat per altres persones.
 3. Competència digital: s’aprèn a usar una eina digital potent, així com conceptes relacionats (llicències obertes, drets d’autor, validació entre iguals, historial de canvis, consulta de fonts diverses i gestió de la informació…)
 4. Millora de la capacitat comunicativa: tots els futurs graduats han de poder expressar-se correctament, distingint entre objectivitat i opinió, divulgant de forma entenedora les idees bàsiques del seu camp d’expertesa.
 5. Treball col·laboratiu: els articles mai no són d’una sola persona, sinó que creixen amb el treball de tots, s’aprèn a acceptar normes alienes, a consensuar polítiques, a dialogar sobre el contingut… També incrementen la seva capacitat d’esforç, ja que un article no surt a la primera, no s’accepta tal qual sinó que requereix diverses revisions per assolir estàndards de qualitat. És un aprenentatge del procès de revisió per parells de les revistes especialitzades.
 6. Reflexió epistemològica: el coneixement no es monolític ni únic, sinó que varia segons la versió consultada, no es pot sostenir que hi hagi una sola veritat quan qualsevol pot afegir o modificar el contingut vigent. Els alumnes augmenten el seu esperit crític en qüestionar-se la validesa d’allò escrit mentre valoren el propi saber.

Als professors

 1. Retorn: Els professors es deuen a la societat. La Viquipèdia és un dels millors canals per dur a terme el retorn públic, fent que la societat es beneficiï de les seves recerques.
 2. Innovació: la Viquipèdia permet treballar d’una altra manera, incorporant la visió i les eines del segle XXI per donar més rellevància al treball de l’aula. El pas al món digital és senzill perquè hi ha ajudes i mentors que guien en tots els passos.
 3. Canvi de dinàmica: el professor pot cedir part del protagonisme a l’alumne, que esdevé actiu en la construcció del coneixement i no solament un receptor passiu de dades. D’aquesta forma el professor queda més lliure per aconsellar en el procés de cerca de la informació, d’avaluació, de debat…
 4. Avaluació més rica: no s’avalua solament el resultat final sinó tot el procés, gràcies a l’historial de l’article i a les reunions de seguiment amb els alumnes. Es pot destriar la feina de cada membre del grup si es considera necessari i es compta amb opinions alienes (els viquipedistes) per incorporar a la qualificació final.
 5. Material docent: els articles en diferents idiomes poden servir de contrapunt i comparació al material tradicional provinent de manuals, revistes o assajos, per tal d’incentivar el debat a l’aula o la correcció d’errors en temps real.

Al centre

Diverses universitats catalanoparlants ja tenen viquiprojectes docents en curs
 1. Prestigi: el centre es presenta com una institució viva i actual, que participa de forma activa en la creació de coneixement valuós, avalat pels seus professors. El nombre de visites dels articles millorats garanteix una visibilitat més àmplia que qualsevol revista amb alt índex d’impacte.
 2. Catalanitat: si es participa a l’edició en català, hom lluita per normalitzar la llengua i mantenir-la viva a la comunitat docent, superant la diglòssia que impera en determinats àmbits.
 3. Diàleg: la universitat o centre educatiu se suma a altres comunitats culturals, experts de diferents àmbits i societat en general per millorar els articles, creant un retorn de la inversió que la societat fa en la pròpia universitat i trencant les barreres d’espai i temps per acostar la cultura a tothom, una de les missions fonamentals de l’educació superior.